Skuteczne narzędzia dla rozwoju poznawczego twojego dziecka

Oferta

W naszej poradni skupiamy się na indywidualnych potrzebach każdego pacjenta. Nasi doświadczeni i empatyczni psycholodzy i pedagodzy są gotowi zapewnić Wam wsparcie i pomoc w zakresie różnorodnych obszarów rozwoju, od trudności szkolnych po emocjonalne wyzwania.

Zajęcia indywidualne:​

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Integracja sensoryczna
 • Fizjoterapia
 • Terapia taktylna i integracja odruchów
 • Terapia logopedyczna
 • Konsultacje neurologiczne, psychiatryczne
 • Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne
 • Trening graficzny (grafomotoryka, terapia ręki)
 • Trening umiejętności społecznych
 • Psychomotoryka
 • Arteterapia

Zajęcia grupowe​

Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a jest formą treningu grupowego, głównie dla osób ze spektrum autyzmu u podstaw którego leżą założenia dotyczące kognitywnego nauczania społecznego. W praktyce oznacza to, że w czasie zdobywania umiejętności społecznych bazuje się na konkretnej wiedzy, którą na ich temat posiada osoba uczestnicząca w programie. Ważnym elementem programu jest założenie, że przy zdobywaniu umiejętności społecznych podstawową rolę odgrywają modelujące postawy i zachowania.
rówieśników.

Cele TUS:

 • Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
 • Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej).
 • Zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów Panie Beatę Piotrowska i Iwonę Wojcieszuk przeznaczone dla najmłodszych dzieci, które poprzez zabawę, elementy terapii rozwijają swoje zainteresowania , uczą się funkcjonować w grupie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

 

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania. Nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy, daje możliwość poczucia wspólnoty i przeżycia szczęścia.

 

Kontakt z muzyką jest dla dziecka źródłem twórczych poczynań, różnorodnych  poszukiwań, stymuluje dziecko do samo wyrażania się ( np. w tańcu, śpiewie). Poprzez kontakt z muzyką rozwijają się u dziecka dodatnie cechy charakteru, zdolności poznawcze, a cała osobowość kształtowana jest harmonijnie i wielostronnie. Przeżycia estetyczne czynią człowieka wrażliwym na różne przejawy życia oraz inspirują do nowego spojrzenia na świat. Muzyka ćwiczy i wspomaga zmysły, prowadząc do współdziałania pomiędzy słyszeniem, widzeniem i dotykiem

Psychomotoryka jest metodą zorientowaną na ruch, która poprzez różnorodne możliwości działania i rozwiązywania problemów w specjalnie zaaranżowanym scenariuszu psychomotorycznym wywiera pozytywny wpływ na całościowy rozwój dziecka. Psychomotoryka zajmuje się ścisłą zależnością pomiędzy percepcją, ruchem, przeżywaniem i działaniem. W ramach wspomagania psychomotorycznego wykorzystuje się różne elementy pedagogiki sportu, wychowania rytmiczno-muzycznego, odgrywane scenki oraz terapię ruchową.

Socjoterapia polega na organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych które:

 • dostarczą uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych przeciwstawnych doznanym urazom,
 • dostarczą doświadczeń wspierających rozwój emocjonalny i społeczny członków grupy,
 • sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych

Diagnozy

 • Diagnoza i terapia trudności szkolnych
 • Diagnoza i terapia psychologiczna (zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania, trudności wychowawcze u dzieci i młodzieży)
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Opinie

 • psychologiczno – pedagogiczne dotyczące trudności szkolnych
 • o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej
 • o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • o objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • o potrzebie indywidualnego programu lub toku nauki.

Wczesne wspomaganie rozwoju ​​

Nasi specjaliści stosują najnowocześniejsze metody i techniki, aby pomóc dzieciom w rozwijaniu kluczowych umiejętności, takich jak komunikacja, koordynacja ruchowa, myślenie abstrakcyjne i wiele innych. Wspieramy również rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy, dbając o to, aby każde dziecko otrzymało indywidualne podejście i dostosowane narzędzia do nauki i rozwoju.